همه مراجع: آرى، وضویش صحیح است؛ ولى این کار کراهت دارد.[۱]

 

 

پی نوشت


[۱] – العروه الوثقى، شرائط الوضو، التاسع.