همه مراجع: اگر در رساندن آب به اعضا و در شستن او کمک کند، وضویش باطل است.[۱]

 

 

پی نوشت


[۱] – العروه الوثقى، شرائط الوضو، التاسع.