همه مراجع: خیر، تفاوتى ندارد؛ تنها هنگام شستن دست، براى مرد مستحب است در شستن اول از قسمت ظاهر دست شروع کند و در شستن دوم از قسمت باطن و داخلى آن. اما براى زن مستحب است برخلاف آن عمل کند.[۱]

 

 

پی نوشت


[۱] – العروه الوثقى، ج ۱، بعض مستحبات الوضو، العاشر؛ خامنهاى، اجوبه، س ۱۴۶٫