همه مراجع: نشانه بالغ شدن پسر یکى از سه چیز است:

۱ – روییدن موى درشت و خشن زیر شکم (اطراف آلت تناسلى)،

۲ – بیرون آمدن منى،

۳ – تمام شدن پانزده سال قمرى. هر یک از این سه نشانه، به تنهایى علامت بلوغ و رسیدن به حد تکلیف شرعى محسوب مىشود.[۱] 

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی/پرسش وپاسخ دانشجویی


[۱] – توضیحالمسائل مراجع، م ۲۲۲۵؛ نورى، توضیحالمسائل، م ۲۲۴۶؛ وحید، توضیحالمسائل، م ۲۳۰۴؛خامنهاى، اجوبهالاستفتائات، س ۱۸۸۹ و ۱۸۹۰٫