آیات عظام امام و نورى: خیر، بنابر احتیاط واجب باید به مجتهدى رجوع کرد که پس از او، نسبت به دیگران اعلم باشد.[۱]

آیات عظام تبریزى، خامنهاى، سیستانى، صافى، فاضل و وحید: خیر، باید به مجتهدى رجوع کرد که پس از او نسبت به دیگران اعلم باشد.[۲]

آیهاللّه بهجت: خیر، بنابر احتیاط واجب، باید به مجتهدى رجوع کرد که پس از او نسبت به دیگران اعلم و یا حداقل مساوى با او باشد.[۳]

آیهاللّه مکارم: خیر، باید به مجتهدى رجوع کرد که پس از او نسبت به دیگران اعلم و یا حداقل مساوى با او باشد.[۴]

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی/پرسش وپاسخ دانشجویی


[۱] – امام و نورى، توضیحالمسائل، م ۷٫

[۲] – توضیحالمسائل مراجع، م ۷؛ فاضل، تعلیقات علىالعروه، م ۶۳؛ خامنهاى، اجوبهالاستفتائات، س ۸؛ وحید، توضیحالمسائل، م ۷؛ تبریزى، استفتائات، س ۳۳٫

[۳] – توضیحالمسائل، م ۹٫

[۴] – استفتائات، ج ۲، س ۲٫