احتیاط مذکور، احتیاط مستحبى است؛ یعنى، اگر آن کار را انجام دهد، بهتر است و اگر ترک شود، اشکالى ندارد.[۱]

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی/پرسش وپاسخ دانشجویی


[۱] – العروهالوثقى، ج ۱ م ۶۳٫