عبارات یاد شده در حکم فتوا است و باید مقلّد طبق آن رفتار کند.[۱]

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی/پرسش وپاسخ دانشجویی


[۱] – مکارم، توضیحالمسائل مراجع، م ۷؛ فاضل، جامعالمسائل، ج ۲ س ۳۲؛ بهجت، توضیحالمسائل، مقدمه و دفتر: همه مراجع.