عبارات یاد شده به معناى «احتیاط واجب» است که مقلد، یا باید مطابق آن رفتار کند و یا به فتواى مجتهد دیگر با رعایت «الاعلمفالاعلم» رجوع نماید.[۱] 

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی/پرسش وپاسخ دانشجویی


[۱] – توضیحالمسائل مراجع، م ۷؛ وحید، توضیحالمسائل، م ۷؛ نورى، توضیحالمسائل، م ۷؛ خامنهاى، اجوبهالاستفتائات، س ۵۰٫