در مقام عمل تفاوتى بین آن دو نیست.[۱]

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی/پرسش وپاسخ دانشجویی


[۱] – خامنهاى، اجوبهالاستفتائات، س ۵۱؛ فاضل، جامعالمسائل، ج ۲، س ۳۴؛ سیستانى، سایت، مصطلحات فقهى، س ۲؛ نورى، استفتائات، ج ۲، س ۵۲۴٫