روزى که انسان شک دارد آخر ماه شعبان است یا اول ماه رمضان، «یوم الشک» مى‌نامند. با توجه به این که در بین مردم، گفت و گو مى‌شود که در شب آن روز، ماه دیده شده یا نه و یا کسانى که شهادت به دیدن ماه مى‌دهند شرایط لازم را ندارند، باعث شک و تردید مى‌شود ؛ آن روز به این عنوان، نام گرفته است. گرفتن روزه آن روز نه تنها واجب نیست ؛ بلکه اگر کسى به نیت ماه رمضان روزه بگیرد، کار حرامى انجام داده است و چنانچه کسى بخواهد آن روز را روزه بگیرد، باید به نیت ماه شعبان یا روزه قضا (اگر به ذمه داشته باشد)، بگیرد.[۱]

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی/پرسش وپاسخ دانشجویی


[۱] – اللمعه الدمشقیه ؛ العروه الوثقى، ج ۲، نیه الصوم ؛ توضیح المسائل مراجع، م ۱۵۶۸٫