همه مراجع (به جز سیستانى): کسى که عمداً و بدون عذر، اعتکاف مستحبى خود را در روز سوم مى‏شکند، در صورتى که اعتکاف را به غیرجماع به هم بزند کفاره ندارد ولى واجب است قضاى اعتکاف را انجام دهد. و نسبت به جماع، در اعتکاف واجب هر چند جماع، در شب باشد کفّاره واجب مى‏شود و در اعتکاف مستحبّ اگر بعد از تکمیل دو روز باشد، بنابر احتیاط کفّاره دارد.[۱]

آیه‏اللّه‏ سیستانى: اگر شخص معتکف اعتکافش را به وسیله ارتکاب یکى از مُفسدات، باطل کند، اگر اعتکاف واجبِ معین باشد، بنا بر احتیاط واجب، باید اعتکاف را قضاء کند و اگر در اعتکاف مستحب باشد و بعد از اتمام روز دوّم اعتکاف را باطل کند، بنا بر احتیاط وجوبى اعتکاف را قضاء کند و اگر قبل از اتمام روز دوم، اعتکاف مستحب را باطل کند، چیزى بر عهده او نیست و قضاء ندارد.[۲]

  تبصره. حکم ذکر شده مخصوص اعتکاف مستحبى است اما اگر اعتکاف در رمضان باشد یا اعتکاف در غیر رمضان باشد ولى روزه قضا را گرفته باشد حکم جداگانه دارد.

 

 

پی نوشت ها


[۱] – امام، تحریرالوسلیه، کتاب صوم، شروط اعتکاف؛ نورى، استفتاآت، ج ۲، س ۲۹۴ و ۲۹۵؛ صافى، سایت، احکام اعتکاف.

[۲] – سیستانى، رساله جدید، م ۱۷۴۱٫