همه مراجع: اگر بى‏اختیار باشد، روزه و اعتکافش صحیح است.[۱]

 

 

پی نوشت


[۱] – توضیح‏المسائل مراجع، م ۱۶۴۶ ؛ وحید، توضیح‏المسائل، م ۱۶۵۴ و دفتر: خامنه‏اى.