همه مراجع: بدون اجازه دهندگان، جایز نیست.[۱]

 

 

پی نوشت


[۱] – دفتر: همه مراجع.