همه مراجع: نمى‏تواند برود و اشکال دارد.[۱]

 

 

پی نوشت


[۱] – دفتر: همه مراجع.