در روز عاشورا مانند بقیه روزها یک خورشید طلوع و غروب کرد و هیچ دلیل و روایت مستندی در این که در روز عاشورا دو خورشید بود، نیست .
ممکن است بعض شعرا و مداحان سر بریدهء امام حسین (ع) را که بربالای نیزه رفت ، به خورشید تشبیه کرده باشند که با خورشید واقعی ، دو خورشید می شود.
محتشم کاشانی در رثای واقعه کربلا می گوید:
روزی که شد به نیزه سر آن بزرگوار خورشید سر برهنه برآمد ز کوهسار
موجی به جنبش آمد و برخاست کوه کوه ابری به بارش آمده و بگریست زار زار

 

 

منبع:پرسمان