آیات عظام امام، خامنه‌ای و فاضل: نواختن آلات موسیقی به صورت «مطرب» و «لهوی» و مناسب مجالس گناه و خوش‌گذرانی، حرام است.[۱]

آیات عظام بهجت و صافی: آری، در هر حال اشکال دارد.[۲]

آیات عظام تبریزی، سیستانی، مکارم، نوری و وحید: نواختن آلات موسیقی به صورت «لهوی» و مناسب مجالس گناه و خوش گذرانی، حرام است.[۳]

تبصره. بنابر نظر مراجع [به جز صافی و بهجت] تفاوتی میان مراسم جشن و عزاداری نیست؛ لذا اگر نواختن به صورت لهوی باشد حرام است، امّا اگر به صورت غیر لهوی باشد اشکال ندارد.

 

 

منبع: پرسشها و پاسخهای دانشجویی ویژه محرم؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: گروه مؤلفان


[۱]. امام، استفتائات، ج ۲، مکاسب محرّمه، س ۴۵؛ خامنه‌ای، اجوبه الاستفتائات، س ۱۱۶۱؛ فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۹۸۸ و ۲۱۷۶٫

[۲]. صافی، توضیح المسائل، م ۲۸۳۳ و دفتر: بهجت.

[۳]. مکارم، استفتائات، ج ۱، س ۵۱۶ و ۵۲۱؛ نوری، استفتائات، ج ۲، س ۵۷۱؛ تبریزی، استفتائات، س ۲۰۱۹؛ سیستانی sistani.org، موسیقی س ۲۴؛ دفتر: وحید.