نمردم و در وادی السّلام نجف اشرف به رأیُ العین دیدم که ارواح مؤمنین دور هم حلقه زدند!

منبع: کتاب به سوی دوست،  ص ۲۰۱