حافظ (ره) تمام راه را تبیین کرده است؛ و اگر خوب در نخش بروی، در ولایت هم سنگ تمام گذاشته است.

منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۱۸۹