رفقا، روح و قلب آدمی درست مثل آینه است. آن را به سمت هر صفتی که بگیری، به همان شکل برمی‌گردد. ممکن است برخی از ماها از صبح تا شب، صدها شکل حیوانی عوض کنیم؛ ولی اگر آینه را به سمت خورشید گرفتیم، آن‌گاه نور از آن بیرون می‌تابد و همگان را مبهوت می‌سازد. و این خورشید، همان خورشید ولایت است.

منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۱۸۸