بهترین هنر انسان، بندگی اوست.

منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۱۸۸