ثقلین
TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-35-ThaqalainSite

عدالت مرجع

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

آيا عدالت معتبر در مرجع تقليد با عدالت امام جماعت، تفاوت دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-34-ThaqalainSite

تخصص مراجع تقلید

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

آيا تخصصى شدن مراجع تقليد در زمينه هاى مختلف علمى جايز است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-33-ThaqalainSite

تقوای مجتهد

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

اگر دو يا چند مجتهد از نظر مقام علمى مساوى باشند؛ ولى يكى با تقواتر باشد، وظيفه چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-32-ThaqalainSite

جهل به اعلمیت

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

اگر فردى پس از چند سال، متوجه شود مرجعش اعلم نبوده، آيا مى تواند به مرجع اعلم عدول كند؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-31-ThaqalainSite

مجتهد اعلم

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

آيا تقليد از مجتهد اعلم واجب است، يا مى توان از مجتهد غير اعلم هم تقليد كرد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-30-ThaqalainSite

تبعیت در تقلید

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

آيا درست است كه تقليد افراد خانواده (همسر و فرزند)، تابع سرپرست خانواده باشد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-28-ThaqalainSite

عقل و انتخاب مرجع

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

آيا مى توان بر اساس تشخيص عقل و درايت خود، مرجع تقليد را انتخاب كرد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-27-ThaqalainSite

نوجوانان و تشخیص اعلم

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

كسانى كه به تازگى بالغ مى شوند و با تحقيق و بررسى از اهل خبره نمى توانند به نتيجه قطعى برسند، تكليفشان چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-26-ThaqalainSite

اجتهاد اهل خبره

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

آيا اهل خبره ـ به عنوان مرجع تشخيص اعلم ـ بايد مجتهد باشند؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-25-ThaqalainSite

تعارض در تشخیص اعلم

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

اگر عده اى از علما به اعلم بودن مجتهدى شهادت بدهند و در مقابل، گروهى شخص ديگرى را اعلم بدانند، و ما نتوانيم مجتهد اعلم را ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-24-ThaqalainSite

تشخیص اعلم

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

راه تشخيص اعلم چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-23-ThaqalainSite

تغییر فتواى مجتهد

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

هرگاه فتواى مجتهد تغيير يابد، آيا جايز است به همان نظر ايشان عمل كرد؟ اگر بعد از عمل فهميديم نظر مجتهد عوض شده وظيفه چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-22-ThaqalainSite

رساله مرجع

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

آيا لازم است براى تقليد از يك مجتهد، تمام رساله او را بخوانيم؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-21-ThaqalainSite

نقل فتوا

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

كسى كه فتواى مرجع تقليد را براى ديگران نقل كرده و سپس متوجه شده كه نظر ايشان تغيير كرده، آيا لازم است كه به آنان ...

صفحه 4 از 6« بعدی...23456