ثقلین
TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-168-ThaqalainSite

طلاى زرد

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

زینت مردان با طلاى زرد چه حکمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-167-ThaqalainSite

طلاى مردان

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

آیا استفاده از طلا براى مردان بدون قصد زینت به طورى که دیگران نبینند، اشکال دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-166-ThaqalainSite

فروش لباس زنانه

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

فروش لباس‌هاى زیر زنانه به وسیله مردان، چه حکمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-165-ThaqalainSite

لباس موقت

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

گاهى به مدت کوتاهى و به طور موقت لباس شوهر را در منزل مى‌پوشم، آیا این کار جایز است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-164-ThaqalainSite

لباس زیر

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

آیا در حرمت پوشیدن لباس جنس مخالف، بین لباس زیر و غیر آن فرقى وجود دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-163-ThaqalainSite

لباس شهرت

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

حکم پوشیدن لباس شهرت را بیان کنید؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-162-ThaqalainSite

لباس تئاتر

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

پوشیدن لباس زنانه به وسیله مردان و بر عکس، براى بازى در تئاتر و سینما چه حکمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-161-ThaqalainSite

لباس مشترک زن و مرد

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

لباس مشترک بین زن و مرد، چگونه مشخص مى‌شود؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-160-ThaqalainSite

لباس زنانه و مردانه

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

پوشیدن لباس زنانه براى مردان و بالعکس چه حکمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-159-ThaqalainSite

پرده در نمازخانه

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

آیا باید در مساجد و نمازخانه‌ها، در حال نماز و یا روضه‌خوانى و سخنرانى، پرده‌اى بین زن و مرد باشد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-158-ThaqalainSite

زیور آلات و نماز

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

زنى که آرایش کرده و زیورآلات دارد؛ آیا باید در هنگام نماز چهره خود را بپوشاند؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-157-ThaqalainSite

نماز خواندن زن با بلوز و شلوار

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

نماز خواندن زن با بلوز و شلوار چه حکمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-156-ThaqalainSite

نماز با مانتو

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

نماز خواندن با مانتو و روسرى چه حکمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-155-ThaqalainSite

نماز با چادر بدن‌نما

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

آیا نماز خواندن با چادر بدن نما، صحیح است؟ ...

صفحه 2 از 1412345...10...قبلی »