ثقلین
TasvirShakhes-AhkameVozoo-098-ThaqalainSite

غسل ارتماسی زیر دوش

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا مى توان با دوش حمام غسل ارتماسى گرفت؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-097-ThaqalainSite

بودن تمام بدن زیر آب در غسل ارتماسی

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

كسى كه بدنش تا گردن زير آب است، آيا با فرو بردن سر، غسل ارتماسى صحيح است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-096-ThaqalainSite

نیت غسل ارتماسی

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

كسى كه تمام بدنش زير آب است، آيا مى تواند نيت غسل ارتماسى كند يا اينكه بايد از آب بيرون آيد و بعد در آب ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-095-ThaqalainSite

غسل ارتماسى

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا انجام غسل ارتماسى، با لباس زير در استخر جايز است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-094-ThaqalainSite

شستن موهاى بلند در غسل

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا در غسل شستن موهاى بلند بدن واجب است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-093-ThaqalainSite

دست کشیدن اعضا در غسل

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا در غسل دست كشيدن به بدن واجب است؛ يا تنها جارى كردن آب بر بدن كافى است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-092-ThaqalainSite

وجوب شستن داخل بینى و گوش هنگام غسل

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا در غسل، شستن داخل بينى و گوش نيز واجب است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-091-ThaqalainSite

شستن مجدد سر و گردن در غسل

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

هنگام غسل و شستن طرف راست و چپ، سر و گردن را نيز مى شستم، آيا اين كار صحيح بوده است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-090-ThaqalainSite

شستن اعضا در غسل

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا در غسل لازم است بدن از بالا به پايين شسته شود؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-089-ThaqalainSite

تفاوت غسل و وضو

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

تفاوت غسل و وضو چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-088-ThaqalainSite

غسل هاى مستحبى

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

غسل هاى مستحبى كدام است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-087-ThaqalainSite

غسل هاى واجب و مستحبى

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

تعداد غسل هاى واجب براى مرد و زن چند تا هست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-086-ThaqalainSite

فلسفه غسل

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

فلسفه و فوايد غسل جنابت را بيان كنيد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-085-ThaqalainSite

معناى غسل

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

معناى غسل و كيفيت گرفتن آن را بيان كنيد؟ ...

صفحه 5 از 11« بعدی...34567...10...قبلی »