ثقلین
TasvirShakhes-AhkameVozoo-020-ThaqalainSite

موهاى بلند

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

خانم ها و يا كسى كه موهاى جلوى سرش بلند است و آن را بالاى سر جمع مى كند، چگونه در هنگام وضو مسح كند؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-012-ThaqalainSite

مسح کردن در گرما

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

اگر به جهت گرمى هوا يا جهات ديگر، براى مسح سر و پا رطوبتى در كف دست نمانده باشد، تكليف چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-018-ThaqalainSite

مسح سر با دست راست

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا مسح سر لازم است با دست راست باشد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-017-ThaqalainSite

مسح سر

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

لطفا جاى مسح سر و مقدار مسح را مشخص كنيد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-016-ThaqalainSite

اسراف در وضو

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا اسراف آب در وضو باعث بطلان مى شود؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-015-ThaqalainSite

یک بار شستن در وضو

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

منظور از يك بار شستن در وضو چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-014-ThaqalainSite

شستن سه بار صورت و دست ها در وضو

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا شستن سه بار صورت و دست ها، وضو را باطل مى كند؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-013-ThaqalainSite

کیفیت شستن

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

در وضو، شستن صورت و دست ها تا چند مرتبه جايز است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-012-ThaqalainSite

ملاک شستن در وضو

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا در وضو، ملاك شستن، تنها آب ريختن است، يا بايد علاوه بر آن، بر روى اعضاى وضو نيز دست كشيد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-011-ThaqalainSite

دست کشیدن

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا در وضو جريان آب بر اعضا واجب است، يا اينكه كشيدن دست تر بر آن كافى است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-010-ThaqalainSite

شستن دست از آرنج تا مچ

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

اگر دست ها را تا مچ شسته باشيم؛ آيا شستن دست ها از آرنج تا مچ كافى است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-009-ThaqalainSite

دست کشیدن در وضو برای اطمینان

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

هنگام وضو اگر چند مرتبه دست بكشيم تا اطمينان پيدا كنيم كه آب رسيده است، آيا اشكالى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-008-ThaqalainSite

شستن دست ها در وضو بدون دست کشیدن

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا مى توان براى وضو دست را از بالا به پايين (بدون دست كشيدن) زير آب گرفت؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-007-ThaqalainSite

شستن دست ها

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

اگر هنگام وضو، به طور سهوى دست از پايين به بالا كشيده شود، آيا وضو صحيح است؟ ...

صفحه 5 از 6« بعدی...23456