ثقلین
TasvirShakhes-AhkameRoze-238-ThaqalainSite

زمان پرداخت فطره

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

زمان كنار گذاشتن فطره و پرداخت آن چه موقع است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-237-ThaqalainSite

کم شدن فطره

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

اگر فرد در شب عيد فطر زكات فطره را جدا كند اما سهواً گم شود يا خرج گردد وظيفه چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-236-ThaqalainSite

کنار گذاشتن فطره

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

اگر شخص فطره را كنار بگذارد، مى‌تواند از آن استفاده كند و بعد به جاى آن مال ديگرى بگذارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-235-ThaqalainSite

پرداخت فطره

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

چند فطره را مى‌توان به يك فقير داد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-234-ThaqalainSite

فطره و سادات

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

كسى كه سيد نيست، مى‌تواند فطره را به سيد بدهد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-183-ThaqalainSite

فطره و امور فرهنگى

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

آيا جايز است زكات فطره را در امور فرهنگى و مذهبى - كه باعث نشر معارف دين مى‌شود - صرف كرد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-185-ThaqalainSite

زکات فطره فرد بدهکار

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

آيا زكات فطره را مى‌توان به فرد بدهكار داد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-204-ThaqalainSite

فطره و خویشاوند

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

آيا جايز است زكات فطره را به عنوان هديه، به خويشاوندان آبرومند و مستحق داد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-233-ThaqalainSite

پرداختن زکات فطره به فرزند دانشجو

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

آيا پدر مى‌تواند زكات فطره را به فرزند دانشجوى خود كه محتاج است، بدهد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-232-ThaqalainSite

پرداخت زکات به خانواده فقیر غیرمتدین

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

آيا زكات فطره را مى‌توان به خانواده فقير غيرمتدين داد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-231-ThaqalainSite

پرداخت زکات فطره به پدر و مادر مستحق

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

آيا زكات فطره را مى‌توان به پدر و مادر خود - در صورت مستحق بودن - پرداخت كرد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-230-ThaqalainSite

مستحق فطره

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

آيا مى‌توان زكات فطره را به كسى كه تأمين مخارجش بر عهده پدر و مادر است، پرداخت كرد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-229-ThaqalainSite

فطره فقیر

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

آيا پرداخت زكات فطره بر كسى كه توان مالى ندارد، واجب است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-228-ThaqalainSite

میهمان چند ساعته

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

ميهمانى كه پيش از غروب شب عيد فطر به خانه انسان مى‌آيد و يكى، دو ساعت پس از صرف افطارى مى‌رود، بر عهده كيست؟ ...

صفحه 2 از 1912345...10...قبلی »