ثقلین
TasvirShakhes-Etekaf-028-ThaqalainSite

اخلاص معتکف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

اگر كسى به انگيزه امور مادى در اعتكاف شركت كند، حكم آن چگونه است؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-027-ThaqalainSite

بلوغ در اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

آيا نوجوانى كه به حد بلوغ نرسيده است، مى‏تواند اعتكاف كند؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-026-ThaqalainSite

وجوب بودن در مسجد در طول اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

اگر كسى روزه‏هاى قضاى خود را بگيرد و شب‏ها را در مسجد به سر ببرد؛ ولى روزها در مسجد نباشد، معتكف محسوب مى‏شود؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-025-ThaqalainSite

روزه روز سوم اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

آيا می‏توان روزه روز سوم اعتكاف را كه واجب می‏شود، از روزه قضا حساب كرد، يا خودش واجب جداگانه است؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-024-ThaqalainSite

روزه قضا در اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

آيا روزه‏هاى قضا كه بر عهده داريم، مى‏توانيم در اعتكاف بگيريم؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-023-ThaqalainSite

اعتکاف بدون روزه بودن

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

به علت بيمارى از روزه گرفتن معذورم، آيا میتوانم بدون روزه اعتكاف كنم؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-022-ThaqalainSite

اعتکاف بیماران

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

آيا كسى كه روزه برايش ضرر دارد می‏تواند جهت درك ثواب اعتكاف معتكف شود؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-021-ThaqalainSite

خون بدن

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

قسمتى از بدن در حال اعتكاف خونى شده است. وظيفه چيست؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-020-ThaqalainSite

توقف در سایه

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

گفته میشود اگر معتكف به خاطر عذر و ضرورت از مسجد خارج شود حق ندارد از كنار سايه حركت كند، آيا اين سخن صحيح است؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-019-ThaqalainSite

به تاخیر انداختن غسل در اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

بعد از نماز صبح محتلم شدم، امّا غسل را تا ظهر به تأخير انداختم؛ آيا اعتكاف اشكال پيدا كرده است؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-018-ThaqalainSite

اعتکاف و غسل

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

اگر در مسجد محتلم شويم، وظيفه ما چيست؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-017-ThaqalainSite

وضو در اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

حكم فردى كه در اعتكاف است و در مسجد نمى‏تواند وضويش را نگه دارد چيست؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-016-ThaqalainSite

وضو و غسل مستحبى

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

خارج شدن معتكف از مسجد براى گرفتن وضو و غسل مستحبى چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-015-ThaqalainSite

خروج طولانی از مسجد جهت ضرورت

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

اگر كسى به جهت ضرورت از مسجد خارج شود و خروج او طولانى گردد، اعتكافش چه حكمى دارد؟ ...

صفحه 5 از 6« بعدی...23456