ثقلین
TasvirShakhes-Clip14030228-2-Hkashani_Com

تولی عمیق یونس بن عبدالرحمن سلام الله علیه

حجت الاسلام کاشانی

برگرفته از جلسات "سیر تکوّن عقاید شیعه" ...

TasvirShakhes-Emamat-13960429-Thaqalain-Ir

بازخوانی گزارش دسّ و تحریف غالیان در پرتو کارکرد فرهنگی نهاد امامت

مقاله ای از سید علیرضا حسینی شیرازی و طاهر عزیز وکیلی

یکی از دشواری‌های پیش روی میراث حدیثی شیعه، ادعای وضع و جعل در نگاشته‌های کهن شیعی است. از جمله دستاویز‌های این ادعا، ...