یکی از شرایط راه توحید و معرفت این است که انسان نسبت به دوستان اهل طریق و دوستان اهل معرفت، کوچک‌ترین غلّ و غش نباید در درونش باشد… این نکته خیلی قابل تأمّل است.

منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۵۱