ذکر بدون توجّه، قساوت قلب می‌آورد.

منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۵۱