به دلایل متعددى برخى افراد بیش از حد ، تمرکز حواس خود را از دست مىدهند و نمى توانند بر روى یک موضوع دقت و توجه داشته باشند. تمرکز حواس، حالتى ذهنى و روانى است که در آن حالت، تمام قواى حسى، روانى و فکرى انسان روى موضوع خاصى متمرکز مىشود و تضمین کننده امر یادگیرى و انجام صحیح کارها و رهایى از خطرات احتمالى است. به هر حال در یک جمعبندى کلى، مىتوان گفت: بیشتر افراد به دلایل عمده زیر، با عدم تمرکز فکر و حواس مواجه مىشوند:

۱ – کسانى که خود را به انجام دادن کارى مجبور مىکنند در حالىکه تمایل درونى چندانى به آن ندارند. در این صورت تمام قواى ذهنى  و روانىشان به طور خودکار از آن موضوع پرت مىشود و دچار حواسپرتى مىگردند. چنین افرادى ممکن است مدتها با بىعلاقگى کارهایى انجام دهند یا به دنبال درس یا رشته تحصیلى خاصى، تلاشهایى کنند و به عبارت دیگر خود را مجبور به انجام دادن آن کار یا مطالعه مىبینند.

۲ – فشارهاى روانى نیز از عوامل عمده تشتت فکرى است. بیشتر افراد زمانى که با مسئلهاى مواجه مىشوند، اگر معتقد باشند زمان کافى براى حل آن ندارند و یا توانایى حل مسئله و کسب توفیق را در خود نبینند، دچار نگرانى و اضطراب مىشوند و در نتیجه این نگرانىها، ترس از شکست، افکار منفى ،عدم اعتماد به نفس و خیالبافىهاى منفىگرایانه، توان عمل و ابتکار و خلاقیت را از آنان سلب مىکند و به جاى اینکه روى موضوع خاص تمرکز کنند، بر ترس و احتمال شکست خود تمرکز مىکنند و یأس و ناامیدى بر آنها چیره شده و موجب حواسپرتى مىشود.

۳ – گاهى برخى حوادث و اتفاقات، فضاى روانى فرد را دچار اختلال مىکند (نظیر آنچه در زندگى شخصى، تحصیلى، خانوادگى، اجتماعى و اقتصادى و… رخ مىدهد)، امکان تمرکز حواس را از بین مىبرد.

۴ – در برخى موارد فرد احساس نیاز به موضوعى ندارد و این باعث عدم تمرکز او نسبت به آن موضوع مىشود، زیرا تا احساس نیاز به چیزى  نباشد انگیزه زیادى براى توجه و فهم نسبت به آن وجود ندارد.

۵ – در برخى موارد تعدد و سنگینى کارها باعث عدم تمرکز حواس مىگردد، چرا که باید مقدارى از وقت و ذهن خود را مشغول هریک از آنها کند، که این به نوبه خود باعث کمتر توجه کردن به هر یک از این موضوعات مىشود.

۶ – گاهى عدم رعایت بهداشت مطالعه و اصول و قوانین آن و بهره نگرفتن از روش مناسب مطالعه، باعث خستگى جسمى و روانى شده و آمادگى روانى لازم براى مطالعه و درس خواندن از بین مىبرد. در نتیجه احساس بىعلاقگى و به دنبال آن عدم تمرکز حواس بر او مستولى مىشود.

درمان عدم تمرکز :

باید براى مقابله با هر یک از عوامل فوق که هر کدام به گونهاى مانع تمرکز حواس مىشود به راهکار خاص و مناسب با آن توجه نمود. در عین حال نکات زیر مىتواند به عنوان راهکارهاى کلى، مؤثر واقع شود:

۱ – براى تمام فعالیتهایتان برنامهریزى نمایید و اوقات شبانه روز را جدولبندى نمایید و طبق همان برنامه فعالیتهایتان را انجام دهید. حتّى در این برنامه زمانهایى نیز براى فکر کردن به موضوعات مختلف، تخیلات و افکار پراکنده و مزاحم اختصاص دهید و به این نیز طبق برنامه عمل نمایید. این کار حداقل دو فایده مهم دارد:

الف. نظم و انضباط در تمام فعالیتها، حتى در اندیشهها و افکارتان راه پیدا مىنماید که این بسیار ارزشمند مىباشد.

ب. اگر افکار مزاحم در غیر زمان معین، به سراغتان آمد و باعث حواسپرتى شما شد، مىتوانید به خود وعده بدهید که زمان اندیشیدن در این باره، فلان زمان خاص و معین است. تأکید مىکنیم براى هر کار و فعالیتى وقت مشخص معین کنید و در آن وقت به هیچ امرى غیر از آن کار نپردازید.

۲ – در صورتى که تعدد کارها و فعالیتهاى غیردرسى، باعث عدم تمرکز مىشود، آنها را به حداقل ممکن برسانید و به خود بگویید: در این دوره و زمان، مهمترین وظیفه و کار من مطالعه و درس خواندن و ارتقاى سطح علمى است و فعالیتهاى جانبى متعدد، مزاحم وظیفه اصلى من است.

۳ – اگر مشکلات شخصى، اجتماعى، خانوادگى و… باعث عدم تمرکز حواستان مىشود؛ بدانید که:

الف. زندگى فردى هیچکس، خالى از مشکل نیست و ذهن هیچ فردى خالى محض نیست. از طرف دیگر با صرف فکر کردن و مشغولیت ذهنى درباره چنین مشکلاتى، هیچ دردى دوا نخواهد شد. پس به خود تلقین کنید که هنگام درس یا مطالعه، ذهن خود را از آن مسائل برهانید.

ب. به هنگام مزاحمت آن افکار، به خود قول بدهید در این باره خواهم  اندیشید (و زمانى را براى این کار در شبانهروز اختصاص دهید).

ج. در صورت امکان به اتفاق یکى از دوستان خود، مطالعه یا مباحثه کنید.

۴ – در صورتى که موضوع یا موضوعات خاص و محدودى، باعث حواسپرتى شما مىشود، به دنبال راه حل مناسب آن باشید؛ چرا که آن موضوع خاص، در حکم علت عدم تمرکز حواس شما است. پس براى مقابله با آن باید ابتدا علت و عامل اصلى را شناسایى کنید و در پى حذف یا تقلیل آن برآیید.

تمرکز حواس براى مطالعه :

براى تمرکز حواس در مطالعه و سر کلاس، اصول و قوانین لازم براى یک مطالعه سودمند را بشناسید و آن را به دقت رعایت فرمایید. ما نیز در اینجا به چند مورد اشاره مىکنیم:

الف. با مد نظر قرار دادن هدف خویش از مطالعه و درس خواندن، احساس نیاز به مطالعه را در خودتان شعلهور سازید.

ب. به هنگام مطالعه یا حضور در کلاس، از افکار ناامیدکننده، کسلکننده و غیرمنطقى بپرهیزید و همواره امید، قدرت و توانایى را در ذهن خود حفظ کنید.

ج. همیشه براى مطالعه یا سر کلاس، کاغذ و قلمى داشته باشید و نتبردارى کنید یا خلاصهاى از مطالب را یادداشت کنید تا در فضاى  روانى درس و مطالعه قرار داشته باشید، نه اینکه به دنبال افکار و ذهنیات خود باشید.

د. با پیشمطالعه وارد کلاس شوید و پرسشهایى که درباره درس به ذهنتان مىرسد، بلافاصله از استاد بپرسید و به خود اجازه ندهید سؤال مطرح شده، ذهنتان را به خود مشغول دارد و به تدریج از فضاى روانى کلاس خارج شوید. با این روش ساده، مىتوانید فرایند تدریجى و محتواى درسى کلاس را پىگیرى کنید و خود را در فضاى درسى یا مطالعه قرار دهید.

ه. زمان و مکان مطالعه، باید از نظر فیزیکى و روانى از شرایط مناسب برخوردار باشد و هرگونه عاملى را که مىتواند باعث حواسپرتى شود (نظیر سر و صداها، سرما و گرما، نور کم یا خیلى شدید و…) از محیط مطالعه خود حذف کنید.[۱]

حضور قلب :

اما در مورد حضور قلب باید دانست که حضور قلب یکى از حالات بلند عرفانى و معنوى است و سالهاى متمادى و پیاپى مىخواهد تا انسان به این مقام برسد که در عبادات مخصوصا در نماز حضور قلب داشته باشد و به هیچ وجه حواساش به غیرعبادت پرت نشود.

باید دانست حضور قلب کامل نتیجه انس به خداوند و عشق به او است و براى رسیدن به این منظور باید انسان انس اش را به خداوند از طریق عبادتهاى گوناگون زیاد نماید و انس اش به دنیا کم شود. در غیر این صورت وقتى که فکر و ذهن اش به دنیا مشغول است و با امور دنیوى انس دارد نباید از خودش توقع داشته باشد که وقتى به عبادت مشغول مىشود و یا به نماز مىایستد، ذهن و دلش کاملاً در اختیارش باشد و به سمت دنیا نرود. این افراد که اکثریت مردم هستند، به هر مقدار که بخواهند ذهن خود را کنترل کنند که منحرف نشود، با اندک غفلتى مهار آن را از دست مىدهند و ناگهان مىبینند که در همان حالت نماز خواندن، مدتى است که غرق در دنیا و رتق و فتق امور آن در ذهن خود هستند، زیرا هر کسى به هر چیزى که علاقه و انس دارد در همان زمینه مىتواند تمرکز داشته باشد.

در مقابل این علاقه و احساس حضور، علاقه و دلبستگى به دنیا و لذتهاى مادى و مانند آن قرار دارد که باعث مىشود انسان حواس و تمرکزش به سمت دنیا گرایش پیدا کند و در نتیجه نسبت به امور معنوى بىتوجه گردد و در نماز که یک امر معنوى است، حضور قلب کمترى داشته باشد.

پس از آشنایى با معیار اصلى حضور قلب اکنون شما نیاز به یک بررسى دارید، شاید دلیل کم شدن تمرکز و حضور قلب شما در تقویت  گرایشهاى عاطفى نسبت به دنیا و لذتهاى مادى باشد، در این صورت اگر بخواهید این حالت را درمان کنید، لازم است رابطه محبت آمیز خود با خداى متعال را تقویت نمایید. براى این منظور شناخت هر چه بیشتر و حقیقىتر خداى متعال و رابطه از طریق دعا، مناجات و اظهار محبت به او و در مقابل کم کردن مشغلههاى دنیوى و قطع علائق مادى راه درمان واقعى است.

راهکارى از علامه طباطبایى(ره) :

یکى از شاگردان علامه طباطبایى(ره) از نداشتن خشوع در نماز و عدم حضور قلب رنج مىبرد به خدمت علامه(ره) رسید و راهکارى خواست. ایشان نخست از پاسخ خوددارى کردند، پس از چندبار اصرار به شاگرد خود رو کردند و فرمودند: «شما نمىتوانى!» شاگرد گفت: آقا شما بفرمایید حداقل اگر کسى پرسید به او بگویم. علامه(ره) فرمودند: «فکر در نماز دنباله افکار شبانهروز است. کسى که صبح تا ظهر به یاد خدا نبوده نمىتواند هنگام نماز یاد خدا را استمرار دهد».

بنابراین توصیه مىشود محیط زندگى و کار و فعالیت و همچنین فضاى ذهنى خود را سالم کرده و با نیت خالص و پاک همه امور آن را با یاد و نام خداوند پیگیرى نمود و همچنین آن را از حالت یکنواختى و خستهکننده بیرون آوره و با یک برنامهریزى مناسب به کارهاى شخصى، درسى، کارى و روابط خوب با دیگران بپردازید، و به همه کارهاى روزانه  خود رنگ خدایى بدهید و پیش خود بگویید: «خدایا من در طول روز در کلاس و هنگام فعالیت آن چه تو دوستدارى انجام مىدهم و تو هم قلب مرا از محبت خود پر گردان و نگرانى از آینده را از دل من برطرف بگردان». چنین رازگویى و نیازخواهى صادقانه با خدا دریچهاى از نور و عرفان به سوى انسان مىگشاید. و تداوم این عهد و پیمان، مشکلات را یکى پس از دیگرى برطرف مىسازد.

کسى که در ابتداى راه کمال و خودسازى قرار دارد نباید از خود انتظار حضور قلب کامل داشته باشد بلکه باید آن را به تدریج تمرین کند و به دست آورد.

براى نمونه راههاى حضور قلب در نماز و دعا مىتوانید از راههاى زیر استفاده کنید:

۱ – دقت در انجام مقدمات نماز، مانند وضوى با معنویت، انجام مستحباتى چون اذان، اقامه و… در کتابهاى حدیث آمده است: شخصى از پیامبر (صلیاللهعلیهوآله) درخواست کرد که راهى به او بنمایاند تا حضور قلب بیشترى در نماز پیدا کند حضرت او را به شاداب گرفتن وضو فرمان دادند. بنابراین وضوى شاداب و با آداب خود در حضور قلب انسان در نماز مؤثر است.

۲ – گزینش مکان مناسب، دورى ازجاهاى شلوغ و پر سر و صدا و پرهیز از هر آنچه که موجب انحراف توجه از خداوند شود.

۳ – گزینش وقت مناسب و تا آن جا که ممکن است اول وقت خواندن نماز.

۴ – تا حد امکان در مسجد و با جماعت نماز خواندن و دعا کردن (به ویژه در جماعاتى که بعد معنوى بیشترى دارد).

۵ – نماز را با طمأنینه و دقت در مفاهیم و معانى آن خواندن و دعا را با توجه به عظمت خداوند و کوچکى خود به جا آوردن.

۶ – در نماز در حال ایستاده به مهر نگریستن و در رکوع پایین پا و در تشهّد به دامن خود نظر نمودن.

۷ – توجه به عظمت و رحمت پروردگار، اگر آدمى بداند با چه بزرگى روبهرو است با تمام وجود حالت خضوع و خشوع به خود خواهد گرفت.[۲]

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف:رحیم کارگر/پرسش وپاسخ دانشجویی


[۱] – براى اطلاعات بیشتر منابع زیر را مطالعه بفرمایید:

تقویت و تمرکز فکر، ترجمه هوشیار، رزم آزما، انتشارات سپنج.

اسرار تمرکز فکر، علىاکبر محمدزاده، انتشارات طلایه.

[۲] – مطالعه کتابهایى زیر بسیار مؤثر است:

آداب الصلوه پرواز در ملکوت، امام خمینى؛

اسرار الصلوه، مرحوم میرزا جوادآقا ملکى تبریزى.