خداوند درقرآن میفرمایدبربنده من کسی تسلط ندارد“؛ تسلط شیطان برکسانی است که دنبالش میروند.

جوانان عزیزاخلاقتان رازیباتر کنید؛ نمازها را مرتب بخوانید، مساله ی والدین را رعایت کنید، عمل به وظیفه و یقینیات کنید، مطمئن باشید شیطان میرود.