بعضی ها که حتی اهل جبهه، اهل دعای کمیل و ندبه و زیارت هستند، شنیده می شود که در منزل زبانشان را کنترل نمی کنندبا همسر و بچه، یا خواهر و برادر و والدین، برخورد نامناسب و تند دارند! همین ها باعث محرومیت و بی توفیقی و بی حالی در عبادت استمساله ی والدین شوخی نیست؛ خدا می داند یک پرخاش به پدر ومادر، انسان را صد سال عقب می اندازداگرکوتاهی کرده اید جبران کنیداگر هم از دنیا رفته اند، با صدقه دادن و طلب مغفرت برایشان، رضایت شان را کسب کنید تا درآن عالم از شما راضی شوندمی توان با خیرات و مبرات و صدقه و دعا، آن ها را از خود راضی کرد.