خدا شاهد است اگر ما این زبان را نگه داریم خیلی از مشکلات ما حل می‌شود. یادم هست زمانیکه نوجوان بودم ، مرحوم پدرم (اعلی الله مقامه) به مسافرت رفته بود، از آن‌جا یک نامه به اهل بیت و خانواده‌ی خود نوشته بودیادم هست درآن نامه نوشته بودند، ماه مبارک رمضان اعمال زیادی دارد، امّا اگر چنان‌چه زبان خود را نگه دارید، افضل از همه‌ی اعمال خواهد بود. یک ولی خدای راه رفته می‌گوید اگر در ماه رمضان زبان خود را نگه دارید افضل اعمال است!