کس چون تو اسیر اهل ایمان نشده است

در معرض دشمنیّ یاران نشده است

هرگز جسدی ای پسر شیر خدا

غیر از جسدتو تیرباران نشده است

 

شاعر: مهران رفعتی