بر اساس منابع معتبر تاریخی، تمام مسلمانانی که مایل به اقامه نماز بر پیکر پیامبر (ص) بودند، گروه گروه نزد بدن آن حضرت حاضر شده و بدون آن که امام جماعتی داشته باشند، با نماز خود، آخرین وداع را با پیامبرشان انجام دادند و این موضوع، تنها شامل مردان هم نبوده، بلکه زنان و کودکان نیز از این فیض، بی بهره نماندند.[۱]

 

منبع: اسلام کوئست


پی نوشت ها

[۱] ابن هشام، السیره النبویه، ج ۲، ص ۶۶۳، دار المعرفه، بیروت، بی تا؛ شیخ مفید، الارشاد، ج ۱، ص ۱۸۸، کنگره شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ ق.