برای حضور قلب در نماز و عدم هجوم تخیلات و افکار حین نماز، آن مقداری را که می توانید کنترل کنید و اختیارا دنبال نکنید، آنچه راهم که غیراختیاری وارد می شود، اهمیت ندهید؛ خدای متعال وعده داده است که هرکس درراه معنویت تلاش کند، من دستش را می گیرم. اگر ما متعهد شویم که آن قسمتی که می توانیم و در اختیار ماست، کنترل کنیم، از برکت این مجاهده، انشالله خداوند به تدریج آن مهمان های ناخوانده را از قلب ما بیرون می فرماید.