یک سوال مهم و اساسی به عملکرد شیخ مطرح است، چرا شیخ تنها مسلمانان را تکفیر نموده و جان و مال ایشان را مباح دانسته، اما نسبت به جهاد با اهل کتاب یا کفار، خصوصا آن عده ای که اقدام به اشغال اراضی مسلمین کرده اند سکوت نموده و حکمی ایراد نفرموده است!؟[۱]

 

توضیح و نقد: اگر به کتاب الدررالسنیه رجوع کنید، خواهید دید که دو مجلد بزرگ این اثر تحت عنوان جهاد، کلاً به احکام جهاد با مسلمانان اختصاص دارد و حتی یک کلمه درباره جهاد با کفار اصلی همچون یهود، نصارا و بت پرستان در آن وجود ندارد. با وجود اینکه در برخی از سرزمین های اسلامی، کفار اصلی اشغالگر نیز بوده اند!

منبع: مبلغ نه پیامبر / حسن بن فرحان مالکی / نشر ادیان


 

[۱] با در نظر داشتن این نکته، از تاثیر علل خارجی به ویژه سلطه ی آمریکا بر مسلمانان و تحکیم پایه های کیان صهیونیستی از جهت سیاسی، نظامی و اقتصادی غافل نیستیم؛ اما چیزی که باعث برانگیخته شدن خشم مسلمانان و درخواست تکفیر دولت هایی شده است که با ایالات متحده رابطه ی دوستانه دارند، این است که گویا آنان هیچ ستمی به مسلمانان نکرده اند، به خصوص در فلسطین، عراق و پیش از آن در سودان. پس علل خارجی، دشمنی با غرب را به طور عام و آمریکا را به طور خاص تقویت کرده است. اما غفلت از نقد مسلک تکفیری و ریشه های اساسی آن، باعث تقویت ظلم مسلمانان به یکدیگر شده است که پیامد آن، پراکندگی، نزاع و نابودی فردی و اجتماعی مسلمانان خواهد شد.