پیش تو اگرچه صبراز پاافتاد

باشیعه بگوکه تشت پیش تونهاد؟

صلح تواگرچه تلخ اما یک روز

در قامت لاله گون قاسم گل داد

 

شاعر: حسین دارند