رفقا خیال سیر شدن از این دنیا، خیال خامی است! ما را جوری آفریده‌اند که جز وجودش، سیرابمان نخواهد کرد.

و ای کاش این نفس من، این مسأله را به عین الیقین می‌دانست، و هفتاد سال تمام، دنبال سراب نمی‌دوید.

منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۱۸۷