سؤال: دختر شش ساله ای دارم که بعضاً نسبت به دستورات والدین نافرمان می‌شود. لطفاً راهنمایی بفرمایید.

جواب:

والدین باید دستورهای خود را درست به فرزندانشان بگویند. بچّه‌هایی که از پدر و مادر امر و نهی زیاد می‌شنوند، در برابر خواسته های آن‌ها بیشتر مقاومت می‌کنند؛ لذا آن‌ها باید از امر و نهی کردن زیاد بپرهیزند.

توجّه به خواسته های منطقی کودکان

همچنین بچّه‌هایی که پدر و مادر به نیازهای آن‌ها توجّه نمی‌کنند، نافرمانی بیشتری دارند.

متأسّفانه برخی از پدر و مادرها با همه خواسته های فرزند خود مخالفت می‌کنند و فرزند هر چه می‌خواهد، پدر و مادر همان ابتدا به او نه می‌گویند. بعد بچّه باید مدام اصرار و پافشاری کند تا بتواند پدر و مادر را راضی کند؛ در حالی که والدین باید به نیاز های منطقی کودک پاسخ مثبت بدهند، تا از سرکشی و نافرمانی او نیز کاسته شود.

اگر والدین عزیز به این دو نکته دقّت و توجّه داشته باشند، قطعاً فرزندان مطیع‌تری خواهند داشت.   ‌