ابتدا چند روایت پیرامون بدعت :
قال رسول الله(ص):خداوند عمل بدعت گذار را تا وقتیکه دعوت به بدعتش میکند قبول نمیکند(سنن ابن ماجه ج۱ص۷۸)
خدا هیچ عملی را از قبیل نماز روزه صدقه حج و…را از بدعت گذار قبول نمیکند و او از اسلام خارج میشود(سنن ابن ماجه ج۱ص۷۷)
اهل بدعت سگ های اهل آتش هستند(کنز العمال)
اهل بدعت بدترین مخلوقات و موجودات هستند(کنزالعمال)
پایه گذاری بدعت قیاس توسط عمر:
حافظان حدیث و تارخ نگاران اسلامی نامه ای درباره ی دستور العمل حکومتی و قضایی از عمر به ابوموسی اشعری نقل کرده اند که بیانگر پیش قدمی عمر در مطرح نمودن قیاس است و اینکه او قیاس را به عنوان یک قاعده ی فقهی و یک قانون اسلامی در جهت استنباط احکام شرعی پایه گذاری کرد. این نامه وقتی نوشته شد که نامبرده از طرف عمر والی حکومت عراق بود و مشتمل بر این فراز است :
الفهم الفهم فیما تلجلج فی صدرک مما لیس فی کتاب الله و لا سنه. ثم اعرف الاشباه و الامثال و قس الامور عند ذلک.
ترجمه:
هر آنچه به خاطرت خطور میکند و خبری از آن در کتاب و سنت نیست پیرامون آن فهمت را به کار انداز آنگاه شبیه ها و همانندهای آن را شناسایی کن و آنها را به یکدیگر قیاس نما.یعنی حکم آنچه را که مورد نص کتاب و سنت است بر آنچه در کتاب و سنت مطرح نشده قیاس کن.(صحیح مسلم ج۱ص۲۴و ۲۵-سنن بیهقی ج۱۰ ص۱۵۰-ابن ابی الحدید ج۱۲ص۹۰و۹۱ )

 

 

 

منبع:پرسمان