اثبات یگانگى خدا

در باب اثبات یگانگى خداوند، دلایل گوناگونى ذکر شده است که در این اختصار نمىتوان همه آنها را شمارش و تبیین کرد؛ از این رو تنها به تحلیل و تشریح یک دلیل بسنده مىکنیم. فهم این برهان، نیازمند توجّه به دو مقدمه است:

یکم. وجود هر معلولى، وابسته به علت خویش است؛ به عبارت دیگر بنا بر اصل علیّت ـ که در جاى خود مستدل و مبرهن گشته ـ هر معلولى وجود خودش را ـ با همه شئون و متعلقاتش ـ از علّت هستىبخش خویش،  دریافت مىدارد و اگر احتیاج به شروط و معدّاتى هم داشته باشد، مىبایست وجود آنها هم مستند به علّت هستىبخش خویش باشد. بنابراین اگر دو یا چند علت هستىبخش، در عرض هم فرض شوند، معلول هر یک از آنها، وابسته به علّت خودش است و هیچگونه وابستگى به علت دیگر یا معلولهاى آن، نخواهد داشت. بدین ترتیب، ارتباط و وابستگى میان معلولهاى آنها، به وجود نخواهد آمد.

دوم. نظام این جهانِ مشهود، نظام واحدى است که در آن، پدیدههاى همزمان و ناهمزمان، با یکدیگر ارتباط و وابستگى دارند. امّا ارتباط پدیدههاى همزمان، همان تأثیر عِلّى و معلولى در میان آنها است که موجب تغییرات و دگرگونىهایى در آنها مىشود و به هیچ وجه، قابل انکار نیست و امّا ارتباط میان پدیدههاى نا هم زمان، به این صورت است که پدیدههاى «گذشته»، زمینه پیدایش پدیدههاى «کنونى» را فراهم کردهاند و پدیدههاى «کنونى» نیز به نوبه خود، زمینه پیدایش پدیدههاى «آینده» را فراهم مىسازند. اگر روابط علّى و اعدادى، از میان پدیدههاى جهان برداشته شود، جهانى باقى نخواهد ماند و هیچ پدیده دیگرى هم، به وجود نخواهد آمد. چنانکه اگر ارتباط وجود انسان با هوا، نور، آب و مواد غذایى بریده شود، دیگر نمىتواند به وجود خود ادامه دهد و زمینه پیدایش انسان دیگر یا پدیده دیگرى را فراهم سازد.

با ضمیمه این دو مقدمه، مىتوان نتیجه گرفت که نظام این جهان ـ که شامل مجموعه پدیدههاى بىشمار گذشته، حال و آینده است ـ آفریده یک آفریدگار مىباشد و تحت تدبیر حکیمانه او اداره مىشود؛ زیرا، اگر یک یا چند آفریدگار دیگرى مىبود، ارتباطى میان آفریدگان به وجود نمىآمد و نظام واحدى بر آنها حاکم نمىشد؛ بلکه هر آفریدهاى از طرف آفریدگار خودش، به وجود مىآمد و به کمک دیگر آفریدگان همان آفریدگار، پرورش مىیافت. در نتیجه، نظامهاى  متعدد و مستقلى، به وجود مىآمد و ارتباط و پیوندى میان آنها برقرار نمىشد. در  صورتى که نظام موجود در جهان، نظام واحد همبستهاى است و پیوند میان پدیدههاى آن، مشهود است.[۱]

 

پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون خداشناسی/ مؤلف:محمدرضا کاشفی

دفتر نشر معارف


پی نوشت ها

[۱] – محمدتقى مصباح یزدى، آموزش فلسفه، ج ۲، ص ۳۵۹ و ۳۶۰؛ براى اطلاع بیشتر از تقریرهاى گوناگون این موضوع نگا: سیدمحمدحسین طباطبایى، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج ۵، صص  ۱۱۱ ـ ۱۲۳٫