یک عمر عقیق سرخ دل قوتش بود

جاری شرر از لب چو یاقوتش بود

بیداد ببین که گاه تدفین هم باز

خونبار ز تیر خصم، تابوتش بود

 

شاعر: احد ده بزرگی