یا فاطمه بر سوختنت میگریم

بر غربت پارهی تنت میگریم

گفتی که برای حسنت گریه کنیم

امروز ز داغ حسنت میگریم

 

شاعر: سید رضا مؤید