یاسی که بهشت بوستانش گردد

لبریز ستاره آسمانش گردد

این ماه که از پرده برون میآید

خورشید گدای آستانش گردد

 

شاعر: محمود تاری (یاسر)