یار آمد و هستی جهان پابستش

میخانهی عشق ناز چشم مستش

حسن است سراپا و حسن دارد نام

صد باغ گل محمدی در دستش

 

شاعر: سید رضا مؤید