نقش زنان در یارى حضرت

گفتنى است در مواردى که یارى کردن مربوط به حالت جنگ و قیام و جهاد باشد، طبیعى است که مردان باید حضور فعالانهترى داشته باشند ؛ چرا که خداوند با توجه به ویژگىهاى جسمى و روحى زنان و مردان، وظایف و تکالیف را قرار مىدهد و ویژگىها و مشکلات جنگ، به گونهاى است که نه با جسم زن سازگارى دارد و نه با روح او همخوانى، لذا وظیفه جهاد از دوش آنان برداشته شده است، مگر در زمان ضرورت.

در روایتى هم که به حضور سیزده زن اشاره شده بود، آمده که آنان همان گونه که همراه رسول خدا بودند فعالیت خواهند کرد. جالب این است که این بانوان، از جمله کسانىاند که از دنیا رفتهاند و در زمان ظهور باز خواهند گشت و به فعالیتهایى چون مداواى مجروحان و سرپرستى بیماران خواهند پرداخت.

طبرى در دلائل الامامه از امام صادق (علیهالسلام) نقل کرده که که این سیزده زن عبارتاند از: قنواء دختر رشید هجرى، ام ایمن، حبابه والیه، سمیه، زبیده ام خالد، ام سعید حنفیه، ام خالد جهنیه و…[۱].

 

بر این اساس یارى رساندن زنان به حضرت، تنها منحصر به جبهه جنگ و شهادت نیست، بلکه عرصههاى مختلفى چون عرصه فرهنگ، تربیت، اجتماع، و… را نیز در بر مىگیرد. حوزههایى که در آنها میدان یارى براى زنان، حفظ کرامت زن باز است و قطعا آنان در حکومت حضرت، مىتوانند در این عرصهها نقش داشته باشند ؛ به عنوان نمونه در زمان فعالیت دجال، عدهاى از زنان به یارى او مىشتابند و او را تبلیغ مىکنند ؛ اما در مقابل بانوان مسلمانى قرار دارند که بر ضد دجال فعالیت دارند.

ابوسعید خدرى مىگوید: «هر جا دجال قصد مىکند به آنجا برود، زنى به نام لئیبه (طیتبه)، پیش از او خود را به آنجا مىرساند و مىگوید دجال به سوى شما مىآید، از او دورى جویید و از عاقبت کارش برحذر باشید».[۲]

 

 

پی نوشت ها


[۱] – دلائل الامامه، ص ۳۱۴٫

[۲] – کنزالعمال، ج ۱۴، ص ۶۰۲ ؛ فتن ابن حماء، ص ۱۵۱٫