وقتی که دلم بساط ماتم را چید

مرگ آمد و آفتاب دوم را دید

ای زهر! عرق بر سر و رویت ننشست

وقتی جگر حسن به دستت پاشید

 

شاعر: معصومه مهری