هم صبحت نانجیب بودن سخت است

در شهر پر از فریب بودن سخت است

آن روز به گوش کوفه می گفت حسن

در خانه خود غریب بودن سخت است

 

شاعر: مژگان محمدی تل سرخی