همه مراجع: همراه داشتن قرآن در دستشویى، اشکال ندارد؛ ولى بهتر است از این کار اجتناب شود.[۱]

 

 

پی نوشت


[۱] – تبریزى، استفتائات، س ۱۹۲۷ و دفتر: همه مراجع.