در آموزه‌های دینی اسلام خیلی به هدیه دادن تاکید شده است؛ به طوری که در روایت آمده است: “وقتی از سفر برمی‌گردید برای اهل خانواده هدیه بیاورید ولو یک تکّه سنگ باشد”. منظور روایت از سنگ این نیست که انسان باید طلا و زمرّد هدیه دهد؛ بلکه هدیه می‌تواند یک چیز خیلی ساده باشد.

 به لطف الهی در آموزه‌های دینی ما، همه نوع هدیه وجود دارد؛ به عنوان مثال در روایت داریم که اگر زن و شوهر به هم دست دهند، ۱۰ گناه از آن‌ها محو و ۱۰ حسنه برای آن‌ها رویش می‌کند. همچنین هدیه می‌تواند یک نگاه یا لبخند محبّت آمیز باشد.